Hulp op afstand

HULP OP AFSTAND DOWNLOADEN

Algemene voorwaarden voor hulp op afstand

1. Algemene voorwaarden remote support
1.1 Bij het aangaan van een remote support contract ontvangt de klant een mail waarin gewezen wordt op de algemene voorwaarden die middels een link te downloaden is.
1.2 De algemene voorwaarden remote support liggen in de winkel van Tele Service Center ter inzage, zijn ter plekke opvraagbaar, worden op verzoek van de klant (mits verzendkosten) toegezonden én zijn tevens te raadplegen op www.teleservicecenter.be 
1.3 Indien een bepaling van de algemene verkoopvoorwaarden (gedeeltelijk) vernietigbaar is of wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Tele Service Center en de klant zullen dan in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de oorspronkelijke bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk met het doel en strekking van de vernietigde bepaling rekening wordt gehouden.

2. Definities en toepasselijkheid In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:
a. ‘Tele Service Center’ de winkel in België die behoort tot B.R.M.-Technics in België, waar het contract werd afgesloten. 
b. ‘Klant’ Iedere natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf met wie Tele Service Center een overeenkomst aangaat, dan wel daarover onderhandelt. 
c. ‘Apparaat’ Een (elektronisch) apparaat waarvoor de klant een remote support overeenkomst heeft afgesloten en niet wordt gebruikt voor zakelijk of professioneel gebruik.
d. ‘Overeenkomst’ De remote support overeenkomst die tussen Tele Service Center en de klant tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop. De overeenkomst is persoonlijk en kan uitsluitend in de Tele Service Center vestiging op een andere naam worden gesteld. De klant bevestigt met het aangaan van de overeenkomst eigenaar te zijn van de hardware die ondersteund wordt volgens de overeenkomst.
e. ‘Remote support’ De dienstverlening door Tele Service Center op verzoek van de klant waarbij support medewerkers van Tele Service Center op verzoek van de klant een apparaat dat eigendom is van de klant, op afstand (remote) of in de winkel (on site) de bediening van dat apparaat overnemen. Waar ‘remote support’ staat, kan ook ‘on site’ support gelezen worden.
f. ‘Algemene voorwaarden remote support’ Deze algemene voorwaarden voor remote support service van Tele Service Center.
g. ‘Abonnementsduur’ Het abonnement gaat in op de dag van aankoop en loopt automatisch af na de overeengekomen duur van het abonnement.
h. ‘Overmacht’ Alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Tele Service Center geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor de nakoming van de verplichtingen van Tele Service Center in redelijkheid niet kan worden verlangd. 

3. Prijzen
3.1 De prijs van de remote service luidt in euro's inclusief btw.

4. Reikwijdte van het abonnement 
4.1 Zowel remote support als on site support in de winkel is alleen van toepassing op het aan de overeenkomst gekoppelde apparaat. Wanneer de klant support wil voor andere apparaten, dient hiervoor een nieuwe overeenkomst te worden afgesloten. 
4.2 Ondersteuning kan alleen worden geboden voor apparaten die voorzien zijn van courante hardware, software en besturingssysteem. Hieronder wordt verstaan software niet ouder dan vier jaar en een besturingssysteem heeft dat gelijk is of hoger is aan MS Windows Vista, Apple Mac OS X 10.7 (Lion) of Google Android. 
4.3 Tele Service Center remote support kan geen hardware matige problemen oplossen voor de klant; hiervoor is in beperkte mate hulp beschikbaar in onze winkels.
4.4 De overeenkomst voorziet niet in de verplichting van Tele Service Center tot het verwijderen van virussen, indien de klant niet over een aangekochte, courante en werkende virusscanner beschikt. 
4.5 Problemen die effect hebben op het apparaat maar niet worden veroorzaakt door het apparaat vallen buiten het bereik van de support. In sommige gevallen kan dit wel door de Tele Service Center worden opgelost maar zal hiervoor een aanvullende betaling worden gevraagd. Indien de klant van deze service gebruik wil maken, ontvangt hij vooraf een prijsopgave.
4.6 Hulp op afstand verzekert de klant niet tegen verlies en/of diefstal van het apparaat waarop de overeenkomst betrekking heeft.
4.7 De dienstverlening wordt aangeboden op basis van “Fair use”. De Tele Service Center fair use policy behelst dat het apparaat en de dienstverlening worden ingezet op basis van gemiddeld consumptie gebruikersgedrag. Bij het excessief en structureel overschrijden van het gemiddelde gebruikersgedrag, te beoordelen door Tele Service Center, behoudt Tele Service Center zich het recht voor om: 
- de dienstverlening voor onbepaalde tijd te staken en op te schorten 
- aanvullende betaling te vragen voor het verder uitvoeren van de dienstverlening 
- de overeenkomst per direct en volledig te beëindigen 
4.8 De dienstverlening wordt geboden op basis van “best effort”. Tele Service Center verklaart dat de dienstverlening wordt uitgevoerd door ervaren, goed opgeleid personeel, werkend binnen een professionele infrastructuur.

5. Voorwaarden voor remote support
5.1 De klant kan alleen gebruik maken van de dienstverlening indien voldaan is aan de betalingsverplichtingen zoals van te voren overeengekomen. 
5.2 Indien het product waarvoor een remote support contract werd afgesloten geretourneerd wordt onder gebruikmaking van ‘Tele Service Center's omruilrecht’, zal ook het betreffende remote support contract worden geannuleerd. De klant krijgt het betaalde abonnementsgeld terugbetaald. De klant betaald enkel de gebruikte services (b.v. startklaar maken) conform de prijslijst.
5.3 Voor hulp op afstand dient het apparaat verbonden te zijn met het internet via WiFi of bekabeld. 
5.4 De klant dient over geldige softwarelicenties te beschikken van de software die aanwezig op het apparaat, alsmede van het besturingssysteem Microsoft Windows of Apple Mac OS. 
5.5 Het apparaat kan alleen ondersteund worden als het zich in originele staat bevindt en niet is aangepast qua hardware en besturingssysteem. 
5.6 Wanneer de klant contact opneemt met het remote support telefoonnummer gaat hij er mee akkoord dat het gesprek en/of de remote support sessie kunnen worden opgenomen of vastgelegd.
5.7 Tele Service Center kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor eventueel dataverlies tijdens of na de remote support sessie. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om op voorhand een back up te maken van alle data/gegevens op het betreffende apparaat. Daarbij is van belang dat de data in de back up volledig is en ook weer op het betreffende apparaat teruggezet kan worden. 
5.8 Alvorens hulp op afstand wordt verleend, dient de klant toestemming te geven dat de remote service support Tele Service Center medewerker het apparaat overneemt. Dit gebeurt door middel van een actieve handeling die ook als zodanig zal worden gelogd. Na toestemming verkrijgt de medewerker toegang tot het apparaat, de bediening hiervan alsmede alle daarop aanwezige data. De handelingen van de Tele Service Center medewerker blijven te allen tijde zichtbaar voor de klant. Ook het verlaten van het systeem door de Tele Service Center medewerker is zichtbaar voor de klant en wordt gelogd. Hierna is het de medewerker niet mogelijk om -onzichtbaar- zich wederom toegang tot het apparaat te verschaffen. Tele Service Center beschouwt alle haar tijdens de support sessie verkregen informatie als vertrouwelijk en zal zich geen onnodige toegang verschaffen tot de data die niet van belang is voor het probleem of de oplossing van dit probleem. 

6. Vrijwaring en aansprakelijkheid 
6.1 Tele Service Center is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan software, tenzij deze direct veroorzaakt is door een Tele Service Center medewerker.
6.2 De klant dient zelf de benodigde software of hardware aan te schaffen die nodig is om zijn vragen/problemen op te lossen.
6.3 De klant is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van het al dan niet opvolgen van eventuele adviezen van de Tele Service Center. Wanneer het probleem niet wordt verholpen door het niet nakomen van deze adviezen kan Tele Service Center hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. 
6.4 Tele Service Center is enkel gehouden tot het betalen van de voorziene schade of de schade die men had kunnen voorzien bij het aangaan van het contract moet betaald worden, als Tele Service Center niet verantwoordelijk was voor het niet-uitvoeren van het contract.
6.5 De aansprakelijkheid van Tele Service Center is beperkt tot het bedrag van de prijs van het abonnement van de remote support service exclusief btw.
6.6 Het recht op schadevergoeding vervalt, indien de schade niet binnen de 2 maanden na ontdekking, is gemeld.
6.7 Tele Service Center is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van niet normaal gebruik en verstaat dit als schade van buitenaf.

7. Bescherming persoonsgegevens 
7.1 De klant geeft door het accepteren van de overeenkomst toestemming aan Tele Service Center tot het registreren en gebruiken van zijn gegevens voor de overeengekomen dienstverlening. 
7.2 De klant heeft op grond van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzicht van de verwerking van persoonsgegevens het recht op inzage, verbetering, verwijdering of wijziging van de geregistreerde gegevens voor zover zij betrekking hebben op en traceerbaar zijn naar de klant. De klant kan dit per mail aan Tele Service Center laten weten op het e-mail adres info@teleservicecenter.be. 

8. Overmacht
8.1 In geval van overmacht kan Tele Service Center niet gehouden worden alle verplichtingen voortkomend uit de overeenkomst uit te voeren.

9. Geschillenbeslechting en toepasselijk recht 
Op alle overeenkomsten en aanbiedingen is het Belgisch recht van toepassing. Geschillen worden gevoerd voor de rechtbanken van het arrondissement Mechelen.